A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕС П И С Ъ К
на одобрените кандидати за позициите „Специалист-инженер”, „Педагог” и „Специалист-инженер” по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01


В изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и във връзка с постъпили заявления за отказ от Севджан Юсеинова Карабекирова и Нилгюн Виждан Исмаил, комисията променя списъка на одобрените кандидати, както следва:

За позиция „Специалист-инженер”:
1. Бахар Делеверов Реджебов

За позиция „Педагог”:
1. Мехрибан Фаикова Ардалиева

За позиция „Медиатор”:
1. Светла Владимирова Карамитева


ПРИЛОЖЕНИE:
Списък-одобрени кандидати


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития