A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕНа 12.06.2019 година стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа”, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Проект "Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа" има за цел да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и на възрастните хора, чрез предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
Стойността на безвъзмездната финансова помощ: 147 564,20 лв.
Продължителност: 15 месеца, от които 12 месеца за предоставяне на услугите.
В тази връзка на 03.07.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ардино ще се проведе встъпителна конференция по проект "Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа".
Целта на конференцията е запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и други заинтересовани лица, с целите, задачите и дейностите по проекта.


ПРИЛОЖЕНИE:
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/