A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СъобщениеУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С допълнително споразумение № 04 към Договор  №BG05M9OP001-2.004-0004-C01 от 27.11.2020 г. между Министерството на труда и социалната политика,чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и община Ардино, област Кърджали срокът за изпълнение на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004, „Услуги за ранно детско развитие“, „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно включване в община Ардино“ се удължава до 31.12.2021 година.

Основните цели на проекта са:

- Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата,чрез инвестиране в ранното детско развитие и създаване на модел за бъдещо предлагане на пакет от интегрирани социални услуги;

- Подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители.Услугите,които се предлагат по проекта са:

- Ранна интервенция на уврежданията;

- Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещите родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа и Индивидуална и групова работа с деца и родители,които не са от уязвимите групи, с цел посещение на детска градина;

- Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;

- Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;

- Семеен център в с. Бял извор  за деца от 0 до 3 години.

Интегрираните социални и здравни услуги се предоставят от квалифицирани лекари, гинеколог, психолог, логопед, рехабилитатор, медицинска сестра, социален работник и медиатор. По проекта е осигурен специализиран микробус за мобилна работа в населените места на общината.

Основните целеви групи по проекта са деца и семейства от рискови групи на територията на община Ардино,като обхваща деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители.

Предоставянето на услугите се извършват мобилно и в сградата на „Центъра за ранна интервенция на уврежданията“ на ул.“Чинар“ № 4. Телефон за връзка 0893930403.

 

 

Съгласно заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и писмо на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. временно се спират всички групови, присъствени обучения, занятия, считано от 28.11.2020 г. до преустановяване действията на забраната.

Изготвени са нови графици за дистанционно и индивидуално предоставяне на социалните услуги.

                  

 

Ръководител на проекта: (п)

                                                                           

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/