A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаКОНКУРСИ

ОТКРИТ КОНКУРС по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и не дървесни горски продукти, с ПРЕДМЕТ: Възлагане на дейности: „Маркиране на насаждения предвидени за сеч през 2017 /201 8г. в горски територии - собственост на община Ардино, включени в Обект № 1 и изготвяне на съпровождащата документация”


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/