A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаКОНКУРСИ

Община Ардино уведомява всички търговци , че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал. 1 т. 1 и т. 3 от „ Наредба та за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти ” са в размер на 275 куб.м.

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/