A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, Община Ардино има намерението да кандидатства с проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски – гр. Ардино, община Ардино“, по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/