A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП Община Ардино има намерението да кандидатства с проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино“, по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/