A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП Община Арднино има намерението да кандидатства с проект „Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино“, по процедура BG06RDNP001-19.028 – „МИГ Ардино-Джебел”, мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/