A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион в гр. Ардино, община Ардино” по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г“


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/