A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Запитване за оферта: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр. Ардино, община Ардино” по мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г“


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/