A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект „Възстановяване, ремонт и реконструкция на култово религиозен храм – джамия с медресе в с. Долно Прахово, община Ардино“ по мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г“


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/