A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ                                                       

   На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1  и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община Ардино

 

 

                                        О Б Я В Я В А

1. Конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът са обявява за една свободна длъжност – Началник отдел „Местни данъци и такси“ /МДТ/ при общинска администрация – Ардино;

2. Минимални и специфични изисквания за заемнае на длъжността:

Образователна степен – бакалавър;

Наименование на длъжностното ниво от КДА – Ръководно ниво Б7;

Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;

Професионален опит – 4 години;

Вид правоотношение – служебно.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство за кандидата – компютърна грамотност, управленска компетентност, работа в екип, комуникативна компетентност, познаване на действащото законодателство касаещо дейността (Закон за държавния служител, ДОПК, Закон за защита на личните данни, ЗМСМА и др. нормативни актове, касаещи дейността.)

4. Начин на провеждане на конкурса:

  1. Първи етап – допускане по документи
  2. Втори етап – решаване на тест
  3. Трети етап – провеждане на интервю с класираните кандидати;

 

 

5. Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс – (по образец) Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подпора при мобилност на държавния служител (НПКПМДСл);
  • Декларация по чл.17, ал.31 т.1 от НПКПМДСл;
  • Копие от документ за придобита образомателно-квалификационна степен;
  • Копие от документ за трудов/служебен стаж във връзка с доказването на професионален опит;
  • Автобиография CV;
  • Копие от други документи удостоверяващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата (при наличие);

 

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидата или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, на адрес: гр.Ардино, ул.Бели брези“ №31, Общинска администрация – Ардино, в „Деловодство“.

 

7. Общодостъпното място, на което ще бъдат обявени списъците и други съобщение във връзка с конкурса е:

На електорнната страница на Община Ардино:

 https://www.ardino.bg/?pid=4,op1

На портал за работа в държавната администрация:

https://www.jobs.bg/c_job_preview.php?job_sid=5552206

и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона з аадминистрацията.

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 

Ръководи дейността на отдел „Местни данъци и такси“, разпределя задачите на служителите в отдела, проверява, обсъжда и парафира и съгласува изготвените от тях становища и други документи.

Взима решения, без да се влияе от лични или корпоративни интереси, като се ръководи от това което било най-полезно за обществото и гражданите, без да допуска дискриминация;

Анализира проблемите свързани с работата на отдела и представя мотивирани предложения пред Кмета на общината за подобряване на организацията и ефективността на административното обслужване;

Проявява етично поведение и уважава правата на данъкоплатците и им оказва методологическа помощ;

Изготвя навременна и вярна информация, касаеща местните данъци и такси и я представя на кмета на общината

Установява административни нарушения и съставя актове за установяване на административни нарушения;

Изпълнява други задължения възложени му от ръководството на общината

 

9. Основната заплата, определена за длъжността е в размер на 750 лв.;

(основният размер на заплатата за длъжността се определя в завесемост от професионалния опит на спечеририя конкурска кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

 

 

10. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се представя на кандидата при подаване на документите.

 

 

 

Кмет на Общита Ардино: ………П…П….

                                       /инж.Изет Шабан/

 

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Конкурс


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/