A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЕкологияЕкология

Община Ардино се отличава със относително чиста и съхранена природна среда , което е едно от най-големите й сравнителни предимства.

На територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да замърсяват въздуха, водите и почвите, а наличието на защитени територии и други атрактивни туристически обекти правят общината притегателен център за многобройни български и чуждестранни посетители.

Нарушените земи на територията на общината са резултат предимно от минно-добивната дейност и в по-малка степен на строителството.

Общата площ на териториите, използвани за добив на полезни изкопаеми възлиза на около 7,5 хил.дка, което представлява 2,2% от територията на общината.

ЕкологияПо този показател община Ардино (същото се отнася и за община Джебел) е с най-малко нарушени от минно-добивната дейност земи, в сравнение с останалите общини в област Кърджали (в община Момчилград, например, делът на земите за добив на полезни изкопаеми е над 14% от общата територия).

Този факт подчертава сравнителните предимства на общината по отношение на съхранената природна среда, пред останалите общини в областта.

Евентуално увеличаване на дела на нарушените територии е възможно в резултат от строителните дейности по изграждането на обектите в каскадата „Горна Арда”.

Според проекта за строителството на хидровъзел „Ардино” ще бъде използвана кариерата, намираща се на левия бряг на р. Арда, на около 0,5 km от оста на язовирната стена.

ЕкологияТъй като кариерата попада в язовирната чаша, по-забележимо въздействие върху околната среда ще има локалната мрежа от пътни връзки от кариерата до язовирната стена и до други подобекти, разположени на 400-500 m от нея.

Предвижда се и изграждане на пътни връзки между ХВ „Ардино” и гр. Ардино и между ХВ „Ардино” и с. Гълъбово, при строителството на които също ще бъдат нарушени терени в близост до обектите.

Ако се осъществи проекта, ще се наложи да се вземат мерки за рекултивиране на нарушените терени.

 

Дейности
Култура Образование Здравеопазване Социални дейности Бюджет и финанси Местни данъци и такси Спорт Екология Туризъм Проекти и програми
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/