A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

МКБППМНМестна комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните

гр. Ардино 6750, ул. „Първи май” №8А; тел: 03651/4362; 

Секретар на МКБППМН: Мехрибан Ардалиева

Адрес на МКБППМН:

гр.Ардино, ул., "Първи май" №8А
тел. 03651/ 43-62
E-mail: ardino.mkbppmn@gmail.com

Дейности
Култура Образование Здравеопазване Социални дейности Бюджет и финанси Местни данъци и такси Спорт Екология Туризъм Проекти и програми
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/