A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Многопрофилна болница за активно лечение в гр. АрдиноМногопрофилна болница за активно лечение в гр. Ардино

“МБАЛ- АРДИНО” ЕООД е създадена през  1958 година  и  заема важно място в структурата на здравеопазната система в Ардино. Болницата се намира в гр.Ардино, ул.”София „ №14.  Общият брой на обслужваното население от - “МБАЛ- АРДИНО”ЕООД – е над 21 000 жители, като осигурява стационарно медицинско обслужване на равнището на добрата медицинска практика за всички пациенти на община  Ардино и съседните общини Джебел, Неделино и Баните.

“МБАЛ- АРДИНО”ЕООД  се намира в община Ардино, която е разположена в югозападната част на област Кърджали, на границата между Източни и Западни Родопи с 338,8 кв.км. площ, 39 кметства, 52 населени места с 12000 население.Територията и е планинска със силно пресечен релеф с надморска височина от 340 метра до 1240 метра. По отношение на географското положение общината се явява периферна както за страната,така и за областта.Общата дължина на пътната мрежа е около 320км.,като в по-голямата си част(247,7км.) са общински пътища и само 73,5км. са третокласни пътища от Републиканската пътна мрежа. Конфигурацията на транспортната инфраструктура е повлияна от планинския характер на общината, като основните пътища са изградени по склонове с малки наклони, билните части и по протежение на речните долини. В общината преобладават местните пътища,които не отговарят на стандартните изисквания,като за една голяма част от тях не се финансират от Републиканския бюджет по ЗДБ. Като цяло преобладават пътищата от 40 до 70 км. и над 70 км. от общинския център до областната болница в гр.Кърджали. Предвид природо-географските условия,сложните пътни връзки,отдалеченост от общинския и областния център МБАЛ‘‘Ардино‘‘ЕООД е разположена в район с повишен риск. Намира се в труднодостъпен район с неблагоприятен географски терен-планински, с неблагоприятна инфраструктура и време за достъп до най-близкото лечебно заведение за болнична помощ над 60 минути със специализиран медицински автомобилен транспорт. Освен това се намира и в ‚‘‘отдалечен район‘‘ с отдалеченост от най-близкото лечебно заведение за болнична помощ над 60 минути със специализиран транспорт. Демографските показатели на населението в Южен Централен Район са  с отрицателни показатели.

Многопрофилна болница за активно лечение в гр. Ардино

Основните медицински специалности по които болницата осъществява своята дейност са:
1. Вътрешни болести;
2. Кардиология;
3. Педиатрия;
4. Хирургия;
5. Анестезиология и интензивно лечение;
6. Акушерство и гинекология;
7. Клинична лаборатория;
8. Образна диагностика.

Лечебната дейност се осъществява в следните структури/отделения с нива на компетентност както следва:

Отделения с легла:

1. Отделение по вътрешни болести – с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „вътрешни болести“ . Отделението разполага с общо 10 болнични легла.
Началник отделение: д-р Андрей Германов
Старша мед.сестра : Мария Бисерова

2. Отделение по педиатрия -  с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „педиатрия“. Отделението разполага с 10 болнични легла.
Към отделението има разкрито 1 легло за интензивни грижи.
Началник отделение: д-р Николай Илиев
Старша мед.сестра: Венета Ставрева

3. Отделение по хирургия – с първо ниво на компетентност в изпълнение на общ медицински стандарт по „хирургия“. Отделението разполага с 9 болнични легла, в т.ч.  2 легла "Осигурени легла/места"  за краткотраен престой, съответстващи на разкритите легла по медицински дейности съгласно правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, които са физически налични и са осигурени с оборудване, медицински материали, спомагателни и обслужващи дейности и с медицински и друг персонал съгласно изискванията на медицинските стандарти, предназначени за изпълнение на Амбулаторни процедури.  /Наредба 49 от 22.03.2016/
Към отделението има разкрито 1 легло за интензивни грижи.
Началник отделение: д-р Адам Персенски
Старша мед.сестра: Снежана Радева

Многопрофилна болница за активно лечение в гр. Ардино

Отделения без легла:
1.Отделение по анестезиология – с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „анестезиология и интензивно лечение“
Началник отделение: д-р Себахтин Хаджисеид
2.Отделение по образна диагностика – с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „образна диагностика“
Началник отделение: д-р Георги Краликов

Клинично-диагностична структура:
1.Клинична лаборатория – с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „клинична лаборатория“

Отделение за  продължително лечение:
1.Отделение за продължително лечение по вътрешни болести с 9 легла

 

Приложение:

Дейности
Култура Образование Здравеопазване Социални дейности Бюджет и финанси Местни данъци и такси Спорт Екология Туризъм Проекти и програми
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/