A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЗабележителностиДяволски мост на река Арда

“Дяволският мост” на река Арда.

„Дяволският мост” - архитектурно-строителна, недвижима културна ценност, представляваща техническо съоръжение с масивна зидана конструкция с три главни отвора /9.0 м., 8.20 м., 8.50 м./ и четири допълнителни, с ширини - от 1.85 до 3.52 м. Дължината на моста е 56.00 м., напречният му размер е 3.55 м., а централният свод е най-високият – 11.50 м. Има островръха конструкция, спускаща се полегато към двата бряга на реката. 
Мостът е изграден върху имот, публична държавна собственост от землището на с. Дядовци и върху имот, частна държавна собственост от землището на с. Латинка
„Дяволският мост” над река Арда е най-големият и най-величествен мост в Родопите, емблема на община Ардино, едно от чудесата на средновековното строително изкуство на Балканите и един от най-известните в страната паметници на родопското архитектурно изкуство. Строителството му е завършено в началото на XVІ век.
Мостът е разположен на 420 м. надморска височина, ограден от двете страни от стръмни склонове, достигащи до 800 м. надморска височина.

Прочетете повече »

Тракийското светилище “Орловите скали” край гр. Ардино

Тракийското светилище “Орловите скали” край гр. Ардино.

Недвижима културна ценност, представляваща скално образувание с площ 586 кв.м. Намира се в поземлен имот, частна държавна собственост в землището на гр.Ардино, местността „Орловите скали”. Височината на скалата от западната страна е 30 м., от южната 25 м., а от източната – 12 м. В скалния масив са издълбани 97 трапецовидни ниши. Височината на нишите варира от 65 см до 70 см.
„Орловите скали“ са група изявени вулкански скали (риолити и трахеолити), отстоящи на 2,1 км южно от гр. Ардино и на не повече от 3 км от центъра на града. Местоположението им е с надморска височина 762,1 м. Разположени са в горски масив, на склон със западно изложение. Културно-историческият паметник, известен под същото име, се състои от 97 плитки трапецовидни ниши, издълбани преди около 2500 години по отвеса на високата скала (от 12 до 30 м. поради силната денивелация на терена). Скалата с нишите, официално определена от Националния институт за недвижимото културно наследство /НИНКН/ като „Тракийско скално светилище „Орловите скали” има статут на единична археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение”, според утвърден от Министъра на културата Протокол на експертната комисия за определяне на режимите, границите и охранителните зони на обекта (Март 2011 г.). С Акт № 985 / 10.05.2011 г. Тракийското скално светилище „Орловите скали”  е публична общинска собственост.
Светилището „Орловите скали” е едно от емблематичните места, пазещо следите от загадъчните култове на "цивилизацията на скалните хора" в Източните Родопи – наречена така условно от редица водещи изследователи-археолози.

Тракийска Крепост „Калето” - обявена за природна забележителност със Заповед № РД-550 от 07.05.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, с цел опазване на характерни скални форми на площ от 0,5 хектара. Руините на крепостта се намират в горски масив, на 500 м от тракийското светилище “Орлови скали”. В наши дни от нея е останало много малко и е трудно да бъде забелязана, но в древността е била разположена на височината преди да се стигне до нишите на светилището. Крепостта е била една от най-големите в Родопите. С площ от 4 декара и отлично местоположение, тя е играла важна роля от ранно-желязната епоха до средновековието. Крепостта е била във формата на неправилен кръг с диаметър 67 метра и е обхващала площ от 0,5 дка. Била е изградена от камъни, без хоросан. В района са намерени множество останки от тракийска керамика.

Природна забележителност „Хладилна пещера” - обявена със заповед № 415/12.06.1979 на КОПС, с обща площ 0,1 ха в землището на с. Любино.
Намира се северно от гр. Ардино на 3 км от с. Любино, при устието на река Давидковска, приток на река Арда. Представлява карстово пещерно образувание с постоянно ниска температура през всички сезони. През топлите месеци има свойствата на естествен хладилник.
В непосредствена близост до „Хладиника” се намира ловна зона и хижа, собственост на Държавно горско стопанство – Ардино. 

Средновековна крепост в местността „Асара“, с. Башево
Средновековна българска крепост, построена през Х век., обявена със Заповед №РД9Р-8/07.05.2015 г. на министъра на културата за единична археологическа недвижима културна ценност „Средновековна крепост в местността „Асара”, с. Башево, община Ардино, област Кърджали с категория „местно значение”.
Намира се на изключително живописно място, на труднодостъпен рид край един от най-красивите меандри в горното течение на р. Арда, обграждаща го от 3 страни.
От могъществото на някогашната крепост са добре запазени входът, дебелата крепостна стена, която достига до 5 м. височина, и отбранителните кули. Най-добре е запазена вътрешната крепост (цитаделата), чиито стени се извисяват на близо 6 м. височина. Тя има правоъгълна форма с размери 50 м. на 40 м.

Археологическа недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна крепост” при устието на р. Боровица, землището на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали
Късноантична и средновековна крепост при с. Боровица се намира на устието на р. Боровица при вливането й в р. Арда. Тя е обект с „национално значение“, съгласно ДВ бр.67/1968 г. и е публична държавна собственост, съгласно Акт за държавна собственост №3229/10.07.2019 г.
С Договор №РД11-00-315/20.11.2019 г. между община Ардино и министерство на културата на основание чл. 12, ал.4, т.1 и ал. 5-7 от Закона на културното наследство и в изпълнение на Решение №626/28.10.2019 г. на Министерския съвет на Република България, Решение №493 от 06.03.2019 г. на Общинския съвет на община Ардино, Българската държава, чрез Министерския съвет на РБ предостави безвъзмездно за управелние на община Ардино имот – публична държавна собственост, представляващ археологическа недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна крепост” при устието на р. Боровица, землището на с. Дойранци, община Ардино.
Археологическите проучвания доказват, че крепостта е съществувала от най- дълбока древност. В нея са открити останки от тракийско светилище и ранновизантийска базилика.

Изградена е от обработен камък, споен с бял хоросан. Крепостната й стена огражда върха изцяло от запад и север.
По трасето на северната стена са запазени три до четири реда на външното лице от оформени блокчета и на повечето места тя има дебелина 1.25 м. Северната леснодостъпна стена е подсилена от две кули. От изток, крепостната стена стъпва върху основната скала.
Общата територия на укрепеното пространство е приблизително 10 декара.
В северната част, долепени до крепостната стена се очертават помещения с верижен план.
Основно място в укрепената площ заема комплекс от две сгради, изградени върху скална тераса. При археологическите проучвания е разкрита голяма трикорабна, триапсидна църква без притвор. Църквата има базиликален план със скъсени пропорции на наоса и скатен покрив. Под тази сграда е имало по-ранна триапсидна църква.

Курортно туристически комплекс “Белите брези”
Туристическият комплекс "Белите брези" е разположен в единствения естествен брезов резерват в Родопите и на Балканския полуостров. Намира се на около 6 км. от гр. Ардино и на 30 км. от гр. Кърджали, на 952 м надморска височина.  Цялата площ на резервата е 3 680 декара. Видовото разнообразие, освен бялата бреза, е представено от бук, бял и черен бор, смърч и др.
Мястото е изключително подходящо за почивка и възстановяване и е с важно регионално и местно значение за развитието на туризма и отдиха. Условията в комплекса спомагат за лечението на заболявания като: хипертонична болест, атеросклероза, алергични състояния, смущения в ендокринната система и обмяна на веществата, хронични нетуберкулозни заболявания на белите дробове и дихателните пътища, неврози, възстановяване след тежки боледувания, умствена и физическа преумора.
Чистият въздух и наличието на естествена брезова гора са основните причини за обявяването на местността „Белите брези” за Климатичен планински курорт от местно значение с Решение № 153 / 24.02.2012 г. на Министерски съвет за обявяване Списък на курортите в Република България и определяне на техните граници.
Курортната база се използва предимно за краткотраен седмичен и дълготраен годишен отдих на населението, като условията са благоприятни и за провеждане на лечебен и пешеходен туризъм.

  1. Природогеографските условия са спомогнали за обособяването на  «Белите брези» като база за развитие на туризма в общината.
  2. Курортно-туристическият комплекс “Белите брези” се използва за отправна точка за организиране на излети и екскурзии към централните части на планината – до връх “Алада”, “Орловите скали”, “Калето”, “Дяволския мост” на р. Арда, средновековната крепост край с. Башево, природната забележителност “Хладилника”, поречието на р. Арда, яз. „Кърджали” и др.

В комплекса "Белите брези" са изградени модерни хижи със заведения за развлечение и отдих, ведомствени почивни станции, както и ведомствени и частни хотелски комплекси. 

Старата Барутчийница
„Старата Барутчийница” е едноетажна масивна сграда  със застроена площ 58 кв.м., навираща се в УПИ ІІІ-314, кв.30 по ПУП на гр. Ардино с площ 1 353 кв.м.
Съгласно § 12, ал. 1 на действащия Закон за културното наследство /ЗКН/ Барутчийницата в гр. Ардино е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност – паметник на културата с предварителна категория „местно значение”.  
Тя е построена в края на XVIII – началото на XIX век. Представлява неголяма, но изящна каменна постройка,  свидетелство за естетиката на служебно-административните сгради, запазени на територията на страната от тази епоха. Служила е за барутен погреб и склад за муниции до закриването на военното поделение в гр. Ардино.

Връх “Алада”
Югозападно от гр.Ардино на разстояние около 12 км.  Висок 1241 м. В близост до върха ежегодно се организира молебен за дъжд. На върха са намерени при археологически разкопки експонати от късно бронзовата епоха. В подножението му се намират чешми със студена балканска вода с високи питейни качества. От върха има изглед към Западните и Източните Родопи и към Беломорието.

Дейности
Култура Образование Здравеопазване Социални дейности Бюджет и финанси Местни данъци и такси Спорт Екология Туризъм Проекти и програми
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/