A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Център за обществена подкрепаЦентър за обществена подкрепа - Ардино

гр. Ардино 6750, ул. „Първи май” №8;
Тел: 03651/4145; E-mail: cop_ardino@abv.bg

Център за обществена подкрепа функционира като  държавно- делегирана дейност към  община Ардино от 2010 г.  Предоставя социални услуги за деца и семейства- дейности за подкрепа на лицата/ децата за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права и подобряване качеството на живот. Потребители на социалните услуги в  ЦОП са :
-  всички деца;
-  деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;
- родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства;
-  деца с увреждания.

Капацитетът на ЦОП е 50 потребители. Съгласно Закона за социалните услуги, Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за качеството на  социалните услуги, Центърът предоставя почасови социална услуги в специализирана среда и в общността, с превантивни и подкрепящи функции:

  • общностна работа;
  • информиране и консултиране;
  • застъпничество и посредничество;
  • терапия;
  • обучение за придобиване на умения;

Всички услуги освен в специализирана среда в ЦОП се предоставят и на терен- с обхват всички населени места на община Ардино. Предоставят се услуги и на потребители  в гр. Кърджали.
ЦОП се помещава в сграда общинска собственост, разположението ѝ е в близост до центъра на града, училището и детските градини , и е лесно достъпно за клиенти. Материалната база е добра, разполага с кабинети за специалистите, консултативни кабинети, сензорна стая, зала за групова работа. Кабинетите са оборудвани и обзаведени според функционалното им предназначение.

Продължителност на ползването на социални услуги в ЦОП:
1. краткосрочно - за срок до шест месеца;
2. средносрочно - за срок до една година;
3. дългосрочно - за срок от една до три години.

Социалните услуги в Център за обществена подкрепа  се предоставят след насочване от Дирекция „Социално подпомагане” , Отдел „Закрила на детето”;
Услугата «Информиране и консултиране» може да се ползва и без насочване за срок до 2м. като е необходимо родителят да заяви  конкретна потребност към екипа от специалисти на място.

Екип:
директор- Светла Карамитева
психолози- Сибел Джила, Севда Чолакова
педагози- Тюркян Дурмуш, Сема Мюмюнова
социални работници- Мариана Илиева, Синем Хасан
хигиенист- Тюркян Садула

По смисъла на Закона за социалните услуги:

- „Социални услуги” са дейности за подкрепа на лицата за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права и подобряване качеството на живот. 
- „Подкрепа в общността" е осигуряване на социална, емоционална и материална подкрепа на лица и семейства или групи лица със специфични потребности, които се извършват в средата, в която те живеят или работят.
-  „Информиране и консултиране" е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.
- „Застъпничество" е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.
- „Посредничество" е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.
- „Общностна работа" е съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие.
- „Терапия" е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.
- „Обучение за придобиване на умения" е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.


Дейности
Култура Образование Здравеопазване Социални дейности Бюджет и финанси Местни данъци и такси Спорт Екология Туризъм Проекти и програми
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/