A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Водни ресурсиКаскада „Горна арда”

Общината се отличава със значителни водни ресурси, които са и едно от най-големите й природни богатства. Главна отводнителна артерия на територията на общината е р.Арда. Нейното поречие, заедно с поречията на Марица и Тунджа, се включват в Източнобеломорския отточен район за басейново управление на водите в България.

Поречието на Арда се определя като най-водоносното в страната – в него се формират около 4 млрд. m 3 води, което представлява 10 % от общите водни ресурси на България.

Големият хидроенергиен потенциал на реката е основание за разработването на проекта на каскадата „Горна Арда”, чиито обекти попадат на територията на общината. Към момента от каскадата се изгражда само яз. „Мадан”.

Язовири на територията на Община Ардино

Язовир ВЕЦ Инсталирана мощност (MW) Годишно производство (GWh)
Язовир „Мадан” „Бял извор” 46,0 107,8
Язовир „Ардино” „Ардино” 56,6 160,9
Язовир „Сърница” „Китница” 67,9 185,8
  Общо: 170,5 454,5

 

Хидрографска карта на община Ардино

Карта на водните ресурси в община Ардино

За общината
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/