A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Селско стопанствоХарактерна черта на селското стопанство в общината е, че то е планинско и подчертано моно културно с тежки теренни и климатични условия. Типичният планински релеф създава трудности при обработването на земята.

Общата площ на селскостопанския фонд в общината е 133 873 декара в това число обработваема земя - 53 549 дка, естествени ливади - 20 183 дка.

В областта на растениевъдството основно производствено направление до сега беше тютюнопроизводството, с тенденция намаляване на оптималния му дял в перспектива.

Търсят се възможности за нови алтернативни култури.

Зеленчукопроизводството е застъпено предимно за задоволяване на личните потребителски нужди на стопаните. Условия за развитието му има най-вече по поречието на р. Ардинска, поречието на р. Оваджик и в района на с.Боровица, с.Хромица. В производството на плодове главно внимание следва да се отдели на производството на ябълки, лозя и ягоди /в района на Боровица/, за които съществуват условия. Животновъдството основно е концентрирано в частното стопанство.

Общата площ на горското богатство в Ардинска община е 20 975 ха, от които 19 886 ха гори и 1 089 ха горски пасища.

 

Еднолично дружество с ограничена отговорност „Земеделски свят – Ардино“

Общинското дружество е с предмет на дейност – Стопанисване и обработване на земеделска земя, производство, преработка и реализация на всякакъв вид растителна и животинска селскостопанска продукция, търговия с всякакъв вид селскостопанска, животинска  и промишлена продукция, вътрешна и външна търговия, както и всяка друга дейност, разрешена от закона, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

Седалище и адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези“ 31

 

За общината
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/