A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЗемиСтруктурата и използването на земята на Община Ардино е дадено в долната таблица.

Показатели Площ Собственост - % от площта
дка % Частна Общинска Друга
Земеделски територии 136937 40.41% 20.37% 1.42% 78.21%
Ниви 35021 10.34% 41.72% 0.44% 57.84%
Естествени ливади, мери и пасища 99934 29.49% 13.24% 1.06% 85.70%
Трайни насаждения 1175 0.35% 4.34% 3.74% 91.91%
Други земеделски територии 807 0.24%   85.63% 14.37%
Горски територии 179673 53.02% 1.89%   98.11%
Гори 171163 50.51% 1.99%   98.01%
Голини, сечища, пожарища 3290 0.97%     100.0%
Други горски територии 5220 1.54%     100.0%
Други територии 22238 6.56%   26.65% 73.35%
Обща територия 338848 100.0%      

С най-голяма площ в общината са горските територии, заемащи 179,7 хил. дка (53,0 % от площта на общината).

Земеделските територии са 136,9 хил. дка (40,4 %). Населените места и другите урбанизирани територии заемат само 5,0 хил. дка (1,5 %).

Водните течения и водните площи, както и територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци, са с приблизително еднакъв размер – 7,5 хил. дка (2,2 %).

Териториите за транспорт и инфраструктура включват 2,0 хил. дка (0,6 %).

 

За общината
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/