A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ТранспортТранспорт

Общата дължина на пътната мрежа на територията на общината възлиза на около 200 km , като в по-голямата си част (127 km ) тя се състои от общински пътища и едва 60 km са Републикански и то единствено третокласни пътища.

Конфигурацията на транспортната инфраструктура в най-голяма степен е повлияна от планинския характер на общината, като основно се е развила по склоновете с малки наклони, билните части и в по-малка степен по протежението на речните долини.

Основна пътна артерия за общината, която осигурява връзките с Републиканската пътна мрежа е третокласния път ІІІ - 867 Кърджали-Ардино-Смолян, който обслужва трафика между двата основни центъра в Родопите. Това определя и неговата сериозна натовареност от една страна и необходимостта от качествена целогодишна поддръжка, от друга страна.

Останалите пътища в общината обслужват основно вътрешните връзки, като единствено пътищата “Стоянов мост-Баните” и “Бял извор-Неделино-Златоград”, имат определено значение за свързаността на територията на общината със съседните територии от област Смолян.

Трансграничното сътрудничество в района на Родопите открива нови възможности пред развитието на целия регион и в частност на територията на община Ардино. Нейното местоположение между два ГККП налага сериозно преосмисляне на политиката за развитие и усъвършенстване на пътната инфраструктура.

Във пряка връзка с тази перспектива е подобряването на пътната отсечка“Ардино-Синчец-Църквица-Джебел”, което ще позволи на общината да има „пряк” достъп до непосредствената контактна гранична зона, което от своя страна ще има и положително въздействие върху нейната инвестиционна и рекреационна атрактивност.


Пътна мрежа на община Ардино

Транспортна карта на община Ардино

За общината
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/