A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ВиКТранспорт

Стопанисването и управлението на водоснабдителните и канализационни мрежи на територията на община Ардино се извършва от “Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Кърджали. Дружеството е единствено в областта и обслужва седемте общини от областта с население над 160 000 души, които населяват 466 населени места.

Към началото на 2004 г. централно водоснабдени са 13 селища с 10 238 жители, което представлява 60 % от населението. Частично водоснабдени са 25 селища с 5 577 жители, което представлява 31 % от населението.

Тези стойности са под средните за страната (98,8 %). Не са водоснабдени 15 селища с общо 1 566 жители, което представлява 9 % от населението на общината. Общо в общината се експлоатира около 130 km външна напорна водопроводна мрежа и вътрешна около 115 km . За допълнително водоснабдяване са селата Еньовче, Ахрянско, Падина, Кроячево. С реализирането на втория етап от проекта за водоснабдяване от местността "Оваджик", ще се осигури допълнително питейна вода за селата Падина, Диамандово, Бял Извор.

Населените места Млечино, Долно Прахово, Горно Прахово, Боровица, Сухово, Башево, Брезен, Китница, Чубрика, Ленище, Ябълковец и Гърбище се осигуряват с вода от изградени местни водоизточници. Подаването на вода за гр.Ардино се извършва от помпена станция N 1 и N 2 - 98 % от извора в с.Правдолюб и 2 % от местността "Далджа". Захранването на КТЛ "Белите брези" е от помпена станция "Бели брези", а при необходимост и от помпена станция N 1 и N 2.

Количествата вода за питейни нужди, които се подават по месеци е различна, но средно за месец то варира около 70 000 куб.м. Счита се, че водоизточниците са с достатъчен капацитет. Отчитайки обстоятелството, че водата за гр. Ардино се добива от карстов район е наложително да бъдат предприети мерки за подобряване на качеството й, като същевременно да се потърси друг водоизточник. В тази връзка предстои да се изгради пречиствателно съоръжение за питейна вода в гр.Ардино. С оглед подобряване комунално-битовото обслужване на населението е необходимо включването към мрежата от водоснабдени селища и на селата Еньовче, Ахрянско, Падина и Кроячево.


Хидрографска карта на община Ардино

Карта на водните ресурси в община Ардино

За общината
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/